Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Budowa domu na terenach górniczych - GdzieDOM.pl

Budowa domu na terenach górniczych

Następstwem działalności górniczej jest występowanie licznych szkód górniczych. Ze względu na skalę szkód, nie wszystkie obszary zapewniają stabilność i bezpieczeństwo wybudowanego na nim obiektu. Zanim przystąpisz do zakupu działki lub budowy domu, czy dany teren nadaje się w ogóle do zabudowy. Sprawdź, gdzie możesz znaleźć informacje na temat lokalizacji szkód górniczych.

 

Budowa domu na terenach górniczych

 

Szkody górnicze a budowa domu

Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie górotworu i powolny ruch mas skalnych. Negatywnymi efektami działalności górniczej są nierównomierne obniżenia oraz różnorodne deformacje terenu, zmiana poziomu wód gruntowych oraz występowanie wstrząsów górotworu.

 

Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy określony obszar jest pod wpływem oddziaływania głównej i intensywnej eksploatacji górniczej. Budynki zlokalizowane na takim obszarze mogą się delikatnie przemieszczać lub obniżać proporcjonalnie do intensywności eksploatacji górniczej. Dlatego też niezbędne jest prawidłowe dostosowanie obiektów budowlanych, tak aby zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz funkcjonalność.

 

W przypadku budowy nowych domów, istnieje dużo więcej możliwości w zakresie zastosowania odpowiednich systemów zabezpieczających. Decydując się na budowę domu, należy odpowiednio dobrać wielkość i kształt obiektu, dokonać podziału obiektu na mniejsze segmenty, wybrać wysokiej jakości materiały budowlane, które wzmocnią konstrukcję domu oraz wdrożyć szczelną izolację hydrologiczną. Dużo mniejsze możliwości w zakresie wzmocnienia budynku występują w przypadku istniejących obiektu wybudowanych zgodnie z zasadami starego budownictwa. Działania ochronne polegają przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji takich obiektów. Niestety ze względu ograniczone spektrum działań, ich skuteczność jest często niewystarczająca.

 

Planowanie przestrzenne

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym konieczne jest przygotowanie planu zagospodarowania terenów górniczych. Jeżeli taki plan nie został opracowany w danej gminie, wówczas informacje na temat występowania szkód górniczych powinny znaleźć się w decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta powinna być wydana przez odpowiednią jednostkę samorządu (gmina, miasto), w następstwie uzgodnień z Okręgowym Urzędem Górniczym lub innym odpowiednim organem nadzoru górniczego.

 

Okręgowy Urząd Górniczy

Do zadań Urzędu Górniczego należy m.in. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykorzystania obszarów górniczych. Urząd opiniuje projekty zagospodarowania przestrzennego danego terenu, a także wydaje opinie dot. rekultywacji gruntów po byłej działalności górniczej. Do zadań UOG należy także uzgadnianie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w celach publicznych na terenach górniczych.

 

Kategorie terenów górniczych

Obszary, na których występuje wpływ eksploatacji górniczej, powinny zostać oznaczone kategoriami od I do V. W przypadku obszaru objętego kategorią I mogą wystąpić łagodne szkody górnicze. Z kolei obszary oznaczone kategoriami IV i V są zagrożone występowaniem intensywnych szkód górniczych, które mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i stabilność budynków znajdujących się na tych obszarach. Zdecydowanie nie zaleca się budowy domów na terenach objętych V kategorią szkód. W przypadku budowy na obszarze IV kategorii należy liczyć się z wysokimi kosztami zabezpieczenia domu, które wynikają występowania dynamicznych szkód górniczych.

Kategoria szkód górniczych Wielkość odkształceń
kategoria I 1,5 promila
kategoria II 3 promile
kategoria III 6 promili
kategoria IV 9 promili
kategoria V 12 promili

Informacja o wielkości odkształcenia wskazuje, że każdy metr odległości w ternie może się odkształcić (skrócić lub rozszerzyć) o określoną wielkość np. 3 mm w przypadku kategorii II.

Każda kopalnia jest zobowiązana do wskazania prognozowanej kategorii szkód górniczych, którą musi obliczyć za pomocą wskaźników deformacji terenu. Informacja o kategorii szkód jest kluczowa na etapie wykonania projektu domu. Na podstawie przewidywanych wielkości odkształceń terenu, należy odpowiednio dostosować właściwe zabezpieczenia obiektów.

 

Budowa na obszarach górniczych

Możliwości budowy obiektów na obszarach górniczych regulowane są przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Przepisy te określają warunki techniczne którym muszą odpowiadać budynki usytuowane na obszarach górniczych, tak aby minimalizować negatywne skutki działalności górniczej (podniesienie poziomu wód gruntowych, odkształcenia terenu, drgania). Wybierając działkę do zabudowy na Śląsku musimy pamiętać, że wiele terenów po byłej działalności górniczej nie nadaje się do zabudowy lub też budowa wiąże się z wieloma dodatkowymi ograniczeniami. Budowa domu na obszarach, na których występują duże obniżenia, nieciągłe deformacje lub też liczne wstrząsy górnicze wiąże się z licznymi utrudnieniami na etapie budowy domu, jak i dużym ryzykiem braku trwałości i bezpieczeństwa domu w przyszłych okresach użytkowania domu.

 

Prognozy górnicze

Ze względu na charakter działalności górniczej, w kompetencjach poszczególnych organów administracji terenowej leży dostarczanie kompetentnych i rzetelnych informacji na faktycznego stanu poszczególnych terenów górniczych oraz możliwych występowania efektów działalności górniczej. Inwestorzy zainteresowani budową obiektów na obszarach górniczych powinni mieć zapewniony dostęp do aktualnych prognoz górniczych. W treści prognozy powinny znaleźć się rzetelne informacje na temat planowanego przebiegu procesów deformacji terenu, a także wskazanie, w jakim okresie czasu przewiduje się występowanie negatywnych skutków działalności górniczej. Prognozy górnicze powinny być sporządzane przez odpowiednie jednostki nadzoru górniczego oraz jednostki naukowo-badawcze. Niestety nie tylko nieliczna grupa samorządów dysponuje aktualnymi prognozami w kontekście zagospodarowania terenów górniczych. W przypadku dużych inwestycji budowalnych, dostęp do takich materiałów może mieć kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o realizacji inwestycji.

 

 

ulubione
Obrys