Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Regulamin portalu GdzieDOM.pl

Regulamin serwisu gdziedom.pl

Obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 roku, do dnia jego zmiany lub uchylenia w trybie przewidzianym w tym Regulaminie.

Regulamin ten określa zasady świadczenia przez Avanso.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie gdziedom.pl oraz inne kwestie związane z funkcjonowaniem Serwisu. Właścicielem Serwisu jest Avanso.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Księdza Stanisława Brzóski 48, KRS 0000669809, NIP 6482781914, REGON 366865831, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, w pełni wpłacony.


 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

  Użyte w tym Regulaminie, poniżej przywołane pojęcia, należy rozumieć dokładnie tak, jako zostały zdefiniowane, ilekroć zostały napisane z wielkiej litery lub liter.

   

  Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez Avanso.pl Sp. z o.o., umożliwiający zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej gdziedom.pl, a także udostępniający inne funkcjonalności, opisane w Regulaminie i Serwisie.

   

  Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz inne, zamieszczane w Serwisie. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Treść Ogłoszenia powinna odzwierciedlać stan rzeczywisty, nie wprowadzać w błąd oraz nie może naruszać obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.

   

  Ogłoszenie Promowane - Ogłoszenie wyróżnione w Serwisie w sposób przewidziany w Regulaminie.

   

  Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która skorzystała z Usługi. Użytkownik musi posiadać własny, aktywny adres e-mail.

   

  Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.

   

  Usługodawca - właściciel Serwisu.

   

  Usługa - umożliwienie przez Usługodawcę publikacji Ogłoszenia w Serwisie. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po pojawieniu się ogłoszenia w Serwisie, co jest możliwe po uiszczeniu stosownej opłaty, zgodnej z Cennikiem.

   

  Cennik - dostępna w Serwisie informacja o aktualnych opłatach za skorzystanie z Usługi i okresach publikacji ogłoszeń. Usługodawca może jednostronnie wprowadzać zwolnienia z opłat na czas określony lub bezterminowo, określone ilościowo, podmiotowo lub w inny sposób, a zniesienie zwolnienia może nastąpić w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Informacja o zwolnieniu z opłat publikowana jest w Serwisie.

   

  Konto – miejsce w Serwisie, w którym Zarejestrowany Użytkownik może zarządzać własnymi Ogłoszeniami oraz korzystać z dodatkowych funkcjonalności. Przeglądający może założyć Konto w Serwisie, co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności. Konto identyfikowane jest poprzez adres e-mail; jego założenie wymaga podania adresu e-mail Użytkownika lub Przeglądającego oraz ustalenia hasła dostępu.

   

  Przeglądający - podmiot który korzysta z Serwisu, za wyjątkiem korzystania z Usługi.

   

  Opłata za Publikację - opłata uiszczana na rzecz Usługodawcy warunkująca rozpoczęcie świadczenia Usługi.

   

  Publikacja Ogłoszenia lub Publikacja – chwila, w której Ogłoszenia staje się widoczne w Serwisie.

   

  Blokada Ogłoszenia – sytuacja, w której Ogłoszenie nie jest wyświetlane w Serwisie, ale nie zostaje usunięte z konta Użytkownika.

   

  Ogłoszenie Inwestycji Deweloperskiej (OID)- Ogłoszenie, którego przedmiotem jest informacja o przedsięwzięciu budowlanym podejmowanym przez Dewelopera o jakim mowa w Ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ogłoszenie takie powinno zawierać: nazwę dewelopera lub podmiotu go reprezentującego, nazwę inwestycji deweloperskiej i jej opis, a także dane kontaktowe.

   

  Przydatne Firmy - podmioty, które ze względu na przedmiot działalności, mogą dodać w Serwisie Ogłoszenie; w treści Ogłoszenia podane są dane podmiotu, dane kontaktowe, fotografie, prezentacje filmowe i graficzne oraz określenie przedmiotu działalności.

   

  Treść Obowiązkowa - część Ogłoszenia zawierająca informacje, bez których niemożliwa jest publikacja ogłoszenia; Treść ta jest odpowiednio oznaczona podczas redagowania Ogłoszenia.

   

  Regulamin – niniejszy Regulamin.

 2. OGŁOSZENIA
  1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Użytkownik w treści Ogłoszenia zobowiązany jest do podania informacji, bez których Publikacja Ogłoszenia nie jest możliwa (Treść Obowiązkowa).
  2. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za publikowane w Ogłoszeniu treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, a także ogólnie obowiązujących przepisów. Użytkownik może samodzielnie zaznaczyć w treści Ogłoszenia, że dodane przez niego Ogłoszenie, jest Publikowane w Serwisie jako tzw. 'Ogłoszenie bez prowizji', co oznacza, że podmiot, który odpowiedział na Ogłoszenie, w przypadku zawarcia właściwej umowy (sprzedaż, najem, zamiana, dzierżawa lub inne), nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat, prowizji, wynagrodzenia lub innych świadczeń na rzecz Użytkownika, za dojście transakcji do skutku.
  3. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości lub ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego lub innych praw związanych z nieruchomościami, a także Ogłoszeń Inwestycji Deweloperskich (OID) lub ogłoszeń podmiotów świadczących usługi (Przydatne Firmy).
  4. Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści Ogłoszenia poza Serwisem, zarówno w całości jak i w części. Podane przez Użytkownika dane, w tym np. adres e-mail, numer telefonu mogą być przekazywane innym podmiotom w celu związanym z wykonywaniem Usługi lub promowaniem Ogłoszenia lub Serwisu. Użytkownik i Przeglądający, który założy Konto, wyrażają zgodę na otrzymywanie listów pod wskazane adresy e-mail, których treścią mogą być informacje związane z Usługą, w tym powiadomienia, a także informacje o nowościach, zmianach Regulaminu i Cennika, a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również informacje marketingowe (reklama, akcje promocyjne, newsletter i inne).
  5. Publikacja Ogłoszenia wymaga akceptacji tego Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza oraz dokonania Opłaty za Publikację, za wyjątkiem wyraźnie określonych sytuacji w których opłaty się nie pobiera. Usługodawca może określać warunki bezpłatnej publikacji Ogłoszeń; warunki te może w każdej chwili zmienić lub od nich odstąpić bez wcześniejszego zawiadomienia. Publikacja Ogłoszenia następuje po uiszczeniu Opłaty za Publikację.
  6. a/ Ogłoszenie jest widoczne w Serwisie przez okres odpowiadający okresowi publikacji, zgodnie z Cennikiem (okres świadczenia Usługi), przy czym za pierwszy dzień okresu publikacji uważa się dzień Publikacji, z zastrzeżeniem następnego podpunktu. Okres publikacji Ogłoszenia może zostać skrócony przez Użytkownika poprzez zakończenie publikacji Ogłoszenia lub przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie. Skrócenie okresu publikacji przez Użytkownika nie rodzi po jego stronie uprawnienia do żądania zwrotu od Usługodawcy Opłaty za Publikację, za niewykorzystany okres publikacji, ani innych związanych opłat (np. za Ogłoszenie Promowane).                                                                                  b/ Ogłoszenia przetargów widoczne są w Serwisie od dnia Publikacji do dnia wygaśnięcia Ogłoszenia, co następuje w ciągu pierwszych sześciu godzin dnia następującego po dniu przetargu, wskazanym w Ogłoszeniu.
  7. Usługodawca może Zablokować Ogłoszenie gdy jego treść narusza Regulamin. Blokada Ogłoszenia może nastąpić w każdej chwili, przy czym Blokada może być poprzedzona wezwaniem Użytkownika do zmiany jego treści, na treść zgodną z Regulaminem. Wezwanie następuje poprzez wysłanie e-maila wskazanego przy dodawaniu Ogłoszenia. W przypadku Blokady Ogłoszenia Użytkownik nie może wystąpić do Usługodawcy o zwrot poniesionej za Usługę Opłaty za Publikację lub innych opłat związanych (np. za Ogłoszenie Promowane).
  8. Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w tym Regulaminie.
  9. Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i innych identyfikatorów służących do komunikacji, poza polami które są do tego przeznaczone. Dane te powinny być wyłącznie zamieszczane w odpowiednich polach w formularzu Ogłoszenia. Usługodawca może usunąć Ogłoszenie nie spełniające tego wymagania.
  10. Publikacja Ogłoszenia potwierdzona jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  11. Na 7 dni przed dniem zakończenia Publikacji Ogłoszenia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o terminie zakończenia Publikacji Ogłoszenia. Użytkownik może przedłużyć okres publikacji Ogłoszenia na kolejny okres publikacji po dokonaniu czynności wskazanych w wiadomości e-mail. Zakończenie Publikacji Ogłoszenia powoduje, że nie jest widoczne dla Przeglądających Serwis, jednak nie zostaje usunięte z Serwisu. Ponowna publikacja Ogłoszenia jest możliwa po uiszczeniu Opłaty za Publikację.
  12. Użytkownik może, za dodatkową opłatą, wyróżnić Ogłoszenie w Serwisie, poprzez prezentowanie Ogłoszenia na stronie głównej (Ogłoszenie Promowane). Wyróżnienie następuje na okres od 7 do 30 dni, lecz nie na dłużej niż pozostały okres Publikacji Ogłoszenia (widoczności Ogłoszenia w Serwisie). Użytkownik może wyróżnić Ogłoszenie w dowolnej chwili, w okresie jego Publikacji.
 3. OBRYSY
  1. Użytkownicy i Przeglądający mogą przy pomocy dedykowanej aplikacji dokonać obrysu dowolnej powierzchni na mapie oraz nieodpłatnie pobrać część mapy z wykonanym obrysem w postaci pliku graficznego. Serwis udostępnia także link (łącze) do mapy z naniesionym obrysem. Link ważny jest przez okres 30 dni od dnia jego wygenerowania. Usługodawca może wprowadzić w dowolnej chwili ograniczenia tej funkcjonalności, w dowolny sposób.
  2. Naniesienie obrysu, pobranie plików graficznych oraz wygenerowanie linku, o jakich mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje powstania żadnych praw, w tym autorskich, pokrewnych ani innych praw pochodnych, po stronie Użytkowników lub Przeglądających, do pobranych lub wygenerowanych materiałów.
 4. KONTO I PRZEGLĄDAJĄCY
  1. Utworzenie Konta jest możliwe podczas tworzenia Ogłoszenia lub w inny sposób udostępniony w Serwisie.
  2. Przeglądający nie będący jednocześnie Użytkownikiem może założyć Konto w Serwisie.
  3. Przeglądający zobowiązany jest do przestrzegania tego Regulaminu, w zakresie w jakim może go dotyczyć.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Opłata za Publikację następuje poprzez:
   • przelew dokonany na rachunek Usługodawcy,
   • przelew dokonany za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego: Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, świadczącego usługi płatności poprzez portal Tpay.com, z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
  2. Wymienione w poprzednim punkcie sposoby płatności stosowane są także do innych opłat pobieranych przez Usługodawcę.
  3. Faktury VAT wysyłane są na żądanie zgłoszone w Serwisie. Faktury wysyłane są w formie elektronicznej pod wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika adres e-mail. Zgłoszenie żądania wysłania faktury możliwe jest tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników i wymaga podania danych wymaganych odrębnymi przepisami. Faktury wysyłane są w terminie 7 dni od daty Publikacji Ogłoszenia.
  4. Dokonanie Opłaty za Publikację poprzez serwisy prowadzone przez podmioty zewnętrzne wymaga wyrażenia zgody na warunki świadczenia usług przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie tych usług oraz nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem tych usług.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkownika umów związanych z przedmiotem Ogłoszenia. Wyłączenie to dotyczy każdego aspektu, pośrednio lub bezpośrednio związanych zarówno z przedmiotem Ogłoszenia jak treścią transakcji, w tym żądaniem przez Użytkownika zapłaty prowizji, wynagrodzenia lub innych opłat.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość przedmiotu Ogłoszenia, rzetelność i prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników, a także inne aspekty mogące wpłynąć na powstanie lub wartość szkody.
  3. Usługodawca ma prawo do usunięcia lub Blokady każdego Ogłoszenia, które może wyrządzić szkodę innym Użytkownikom, osobom trzecim lub Serwisowi. W takim przypadku opłata za wykonanie Usługi nie zostaje zwrócona.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla spraw związanych ze świadczeniem Usługi jest prawo polskie; dotyczy to także sporów sądowych.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Publikacji Ogłoszenia bądź dnia, w którym Publikacja powinna się zakończyć. Reklamację można złożyć pisemnie pod adres Usługodawcy, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres [email protected]
  2. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 8. POZOSTAŁE REGULACJE
  1. Regulamin w aktualnej treści dostępny jest w Serwisie.
  2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników i Przeglądających mających założone Konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmiana Regulaminu niezależna jest od faktu dojścia wiadomości do adresatów i następuje z chwilą wskazaną w Regulaminie i wiadomości e-mail. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Ogłoszenia i ich skutki opublikowane przed zmianą Regulaminu.
  3. Zmiana Cennika nie jest zmianą Regulaminu.
  4. Użytkownik będący konsumentem nie może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny, gdyż świadczenie (Usługa) zostało rozpoczęte.
  5. Usługodawca oświadcza, że używanie w Serwisie oraz materiałach informacyjnych w dowolnej formie nazw Google, Google Maps, znaków towarowych, logotypów lub innych materiałów stanowiących własność Google Inc. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wskazuje na posiadanie do nich żadnych praw.
  6. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy lub Przeglądający, nie nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 9. DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Przeglądających w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Serveradmin.pl Sp. z o. o. sp. k., ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów NIP: 517-036-33-88 REGON: 180997479. Zakres administrowania wynika z obowiązujących przepisów prawa i potrzeb Serwisu. Jeśli poniżej użyto pojęcia Użytkownika, regulacja może dotyczyć także Przeglądającego.
  2. Podawanie informacji przez Użytkowników i Przeglądających jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykonania Usługi. Zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani dodatkowo do podania informacji jak np. imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia. Serwis może umożliwiać logowanie się poprzez serwisy zewnętrzne (np. Facebook) oraz pozwalać na wymianę informacji pomiędzy tymi serwisami.
  3. Usługodawca może przechowywać informacje aby umożliwiać stronom przyszłej transakcji jej zawarcie; może to następować poprzez udostępnienie danych kontaktowych, przesyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i inne.
  4. Usługodawca w ramach Serwisu może przetwarzać dane dotyczące skuteczności reklam oraz gromadzić dane statystyczne. Usługodawca jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
  5. Usługodawca w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników lub Przeglądających kontaktujących się z Serwisem w dowolnym celu, w tym np. w sprawach reklamacji lub niezwiązanych z Ogłoszeniami.
  6. Usługodawca może zażądać od Użytkowników lub Przeglądających dodatkowych danych, w przypadku gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa lub z potrzeb związanych z modyfikacją Usługi.
  7. Usługodawca jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka ('cookies') to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Usługodawca może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu.
  8. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w celu obsługi Użytkownika w zakresie świadczonej Usługi a także innych np.: monitorowanie aktywności Użytkowników; kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; przeprowadzanie badań i analiz.
  9. Usługodawca może udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym gdy korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług.
  10. Użytkownicy mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne.
  11. Wszystkie zbierane przez Usługodawcę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

CENNIK (CENY WRAZ Z PODATKIEM VAT)

RODZAJ OGŁOSZENIA LUB USŁUGI

Ogłoszenie sprzedaży, najmu lub dzierżawy na okres 30 dni

0

Ogłoszenie Inwestycji Deweloperskiej na okres 90 dni

299

Ogłoszenie w kategorii Przydatne Firmy na okres 365 dni

0

Odnowienie ogłoszenia sprzedaży, najmu lub dzierżawy na okres 30 dni

0

Odnowienie Ogłoszenia w kategorii Przydatne Firmy na okres 365 dni

199

Odnowienie Ogłoszenia Inwestycji Deweloperskiej na 90 dni

299

Promowanie Ogłoszenia sprzedaży, najmu lub dzierżawy na stronie głównej przez 1 dzień

39

 

ulubione
Obrys