ulubione Sprzedaż gruntu o powierzchni 5909 m2 Jaworzno, ul. Martyniaków

Działka niezabudowana na sprzedaż

Cena

768 627 zł
130 zł/m2
kupujący nie płaci prowizji

Adres

Jaworzno
Martyniaków

Działka:5 909.00 m2

Opis

TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 60, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396347; wysokość kapitału zakładowego 4 596 700,00 zł, NIP 954-273-20-23, REGON 242735211, ogłasza  Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki numer 28/91 o powierzchni 5909 m2 położonej w Jaworznie przy ul. Martyniaków. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nr KA1J/00025628/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jaworznie prawo własności nieruchomości posiada Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - Elektrownia" w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/589/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31.05.2010r. przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: PEE1 – Elektrownia Jaworzno.

Najważniejsze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Przeznaczenie terenów:

– dopuszczalne:

·         elektroenergetyka - w tym wszelkie przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej i ciepła oraz towarzyszące funkcje pomocnicze, magazynowe, administracyjne;

·         produkcja i składowane uzupełniające funkcję elektrowni, w tym przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem stosowania dostępnych technik minimalizujących takie oddziaływania poza granicami terenu PEE;

·         obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, bocznice kolejowe i zieleń urządzona i nieurządzona.

– zakazane: zabudowa mieszkaniowa.

Działka zlokalizowana jest w Jaworznie, po południowo zachodniej stronie ul. Martyniaków, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Elektrowni Jaworzno. Działka stanowi teren o kształcie prostokątnym z dołożonym trójkątem w części północno zachodniej. Kształt i powierzchnia umożliwiają racjonalne wykorzystanie działki. Teren działki jest niezabudowany, częściowo ogrodzony, z pasem iglaków posadzonym od strony ulicy. Położenie przy drodze o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu zlokalizowane są tereny Elektrowni Jaworzno oraz tereny z zabudową użytkową o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna i teletechniczna.

Oferowana cena za nieruchomość nie może być niższa niż 768 627 zł brutto (624 900 zł netto)

(słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem).

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 76 863 złotych powinno być wniesione przelewem na rachunek TAURON Serwis sp. z o.o. w PKO BP SA nr konta: 55 1020 2528 0000 0102 0304 2298 najpóźniej do dnia 08.08.2017r.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: "Oferta na zakup nieruchomości w Jaworznie przy ul. Martyniaków" i złożyć lub wysłać na adres Sprzedającego: 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 7 w terminie do dnia 10.08.2017r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 10.08.2017r. o godzinie 10:30 w Jaworznie ul. Promienna 7.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu ogłoszenia można uzyskać w 43-603 Jaworzno ul. Promienna 7, pokój nr 1.9, tel. 516 110 899 lub na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl

Załączniki

Mapy działek Jaworzno Zał nr 1 Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem Zał nr 2 Warunki prowadzenia Przetargu Jaworzno Martyniaków Zał nr 3 Ogłoszenie o sprzedaży - Jaworzno Martyniaków

Numer ogłoszenia: 234, ostatnia aktualizacja: 19/08/2017 21:52, wyświetleń: 290

Ogłoszeniodawca

Eugeniusz Oltman

601- pokaż numer

Podobne ogłoszenia

780 000 (188 zł/m2)

  • Działka 4 139 m2
  • bytom

1 200 000 (250 zł/m2)

  • Działka 4 800 m2
  • częstochowa

499 000 (154 zł/m2)

  • Działka 3 244 m2
  • zabrze

76 000 (123 zł/m2)

  • Działka 620 m2
  • jankowice
ulubione
Obrys