ulubione Katowice ulica Złota

Działka niezabudowana na sprzedaż

Cena

77 007 zł
99 zł/m2
kupujący nie płaci prowizji

Adres

Katowice
Złota

Działka:779.00 m2
Numer działki/działek: 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2,

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym
Spółka TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie, 31 – 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 511 925 759,22 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA
do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Złotej, działki niezabudowane o numerach 64/2, 65,
70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79 o łącznej powierzchni 779 m2, jednostka ewidencyjna 246901_1 M.
Katowice, zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00006022/4.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o nieregularnym kształcie składająca się z 9 działek
o łącznej powierzchni 779 m2, zlokalizowana przy ulicy Złotej . W bezpośrednim sąsiedztwie
nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
taka jak chodniki, parking, droga wewnętrzna i zieleń.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb - Wełnowiec w Katowicach uchwalony
Uchwałą nr XVI/314/07 Radę MiastA Katowice z dnia 24 września 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 30 października 2007 r działki przeznaczone są pod
następującą funkcję:
- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol planu 12 MW1).
Na działkach nr 64/2, 65, 76/2 i 77 znajdują się podziemne linie kablowe nN o łącznej długości 20,5 m
jednak nie stanowią one przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona,
w formie umowy, nieodpłatna służebność przesyłu, na rzecz Spółki pod firmą: TAURON Dystrybucja
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (REGON 230179216) i na rzecz każdoczesnych następców
prawnych tejże Spółki polegająca na prawie do:
- korzystania z ww. nieruchomości w celu dystrybucji energii elektrycznej za pomocą
elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych niskiego napięcia (nN),
- swobodnego dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania pomiarów, napraw,
przeglądów, kontroli, konserwacji, wymiany, rozbudowy w każdym czasie",
Na działkach nr 64/2 i 65 znajdują się podziemne linie kablowe SN o łącznej długości 7m jednak nie
stanowią one przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona, w formie
umowy, nieodpłatna służebność przesyłu, na rzecz Spółki pod firmą: TAURON Dystrybucja Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie (REGON 230179216) i na rzecz każdoczesnych następców prawnych
tejże Spółki polegająca na prawie do:
- korzystania z ww. nieruchomości w celu dystrybucji energii elektrycznej za pomocą
elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych średniego napięcia (SN),
- swobodnego dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania pomiarów, napraw,
przeglądów, kontroli, konserwacji, wymiany, rozbudowy w każdym czasie",
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nastąpi z jednoczesnym
ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej i bezterminowej
służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON
Dystrybucja S.A. posadowionych na przedmiotowych działkach.

 

Cena wywoławcza wynosi – 77.007,00 zł netto : siedemdziesiąt siedem tysięcy siedem zł
00/100). Działka zostanie opodatkowana należnym podatkiem VAT wg. obowiązującej stawki z dnia
sporządzenia aktu notarialnego.


Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON
Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr.14 w dniu 21.08.2017r. o godz.
11:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.
3. Wadium wniesione w wysokości 7700,70 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych
70/100) jest warunkiem przystąpienia do przetargu.
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 16.08.2017r. na rachunek bankowy
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z
dopiskiem: "WADIUM - sprzedaż działek o nr 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79
położonych w Katowicach przy ul.Złotej".
Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Kwota ta
staje się zaliczką i zostanie wystawiona przez Sprzedającego faktura zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na
rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty
otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od
udzielenia przybicia.
4. Oferty pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w
dni robocze, do dnia 21.08.2017r. do godz. 8 00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o., 44-100
Gliwice ul. Barlickiego 2 – w kancelarii, w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie
"Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek o
nr 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79 położonych w Katowicach przy ul.Złotej".
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do
Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta
taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.
Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu;
b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
W przypadku upoważnienia do złożenia oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, a w
przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;
c) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności
majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż
wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie
zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu;
lub oświadczenie o rozdzielczości majątkowej;
d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis
właściwego rejestru lub wpis w CEIDG;
e) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT
(dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu
i przyjmuje je bez zastrzeżeń, (przy czym wymaga się, by oferent dołączył
do oferty warunki Przetargu podpisane przez niego załącznik nr.1 do ogłoszenia);
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu
oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie);
i) potwierdzenie wpłaty wadium;
j) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;
k) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości;
l) przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz.
1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach
przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane
powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
5. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą "za zgodność z
oryginałem" i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a
pełnomocnictwo do podpisania ofert winno być dołączone do oferty.
6. Oferent może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga
zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno
być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem "ZMIANA"
lub "WYCOFANIE".
7. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.
9. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja
Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując
oferentów o jego terminie i miejscu.
10. Postąpienie w licytacji wynosi 770,07 zł. (słownie: siedemset siedemdzięsiąt złotych 70/100
złotych).
11. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.
12. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu ceny zamyka
licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
13. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał
przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy warunkowej. Gminie na podstawie
art.109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn.zm.) przysługuje prawo pierwokupu.
14. W przypadku nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu pozostałą
część wylicytowanej ceny należy wpłacić na konto:
35 1020 1026 0000 1002 0247 6323
nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w
formie aktu notarialnego.
15. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.
16. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy warunkowej i umowy przyrzeczonej, podatki opłaty
sądowe i inne związane z podpisaniem Aktu Notarialnego.
17. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia
umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i
ciężary.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania
wpłaconego przez oferenta wadium, lub domagania się zawarcia umowy, gdy oferent
pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub
nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie.
19. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
20. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie
internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl / lub pod nr tel.: 32 303 54 27, a oglądać
nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 17.08.2017r. w godz. od 8 00 do 1200
po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: 508 006 176.

Numer ogłoszenia: 151, ostatnia aktualizacja: 01/08/2017 15:44, wyświetleń: 280

Ogłoszeniodawca

Mariusz Kuna

508- pokaż numer

Podobne ogłoszenia

385 000 (431 zł/m2)

  • Działka 893 m2
  • katowice

780 000 (188 zł/m2)

  • Działka 4 139 m2
  • bytom

1 200 000 (250 zł/m2)

  • Działka 4 800 m2
  • częstochowa

499 000 (154 zł/m2)

  • Działka 3 244 m2
  • zabrze
ulubione
Obrys