ulubione Bielsko - Biała ulica Żeńców

Działka niezabudowana na sprzedaż

Cena

9 900 zł
16 zł/m2
kupujący nie płaci prowizji

Adres

Bielsko-biała
Żeńców

Działka:620.00 m2
Numer działki/działek: 1549/46

Opis

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie, 31 – 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa -
Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 511 925 759,22 PLN wniesiony w całości
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 1549/46, pow. 0,0620ha; położonej
w Bielsku-Białej, obręb 0010 - Komorowice Krakowskie, ul. Żeńców.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - prowadzi Księgę Wieczystą
nr BB1B/00057982/8.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 9 900,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy
dziewięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że do 30,6% wylicytowanej ceny netto będzie
doliczony podatek VAT ze stawką 23%.


Wraz ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1549/46 zostanie ustanowiona
nieodpłatna służebność przesyłu dla napowietrznej linii nN o łącznej powierzchni służebności
16,50 m2 oraz linii kablowej SN o łącznej powierzchni służebności 13,00 m2.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 990,00 zł
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 25.07.2017r. na rachunek bankowy
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank:
51 1140 1078 0000 40 77 1500 2001 z dopiskiem:
,,WADIUM - sprzedaż nieruchomości Bielsko-Biała ul. Żeńców dz. 1549/46'.
3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek
bankowy Sprzedającego.
4. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu lub któremu
udzielono przybicia w Przetargu ustnym zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona faktura zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone
na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od
daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od
udzielenia przybicia. Zwracane wadium zostanie powiększone o odsetki wynikające
z umowy o prowadzenie rachunku bankowego na którym było ono przechowywane,
a pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew.
6. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim należy składać
w dni robocze, do dnia 28.07.2017r. do godz. 13 00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18 – Kancelaria Główna w zaklejonych kopertach z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta z dopiskiem na
kopercie 'Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej
w Bielsku-Białej przy ul. Żeńców dz. 1549/46 – obręb 0010, Komorowice Krakowskie'
– dostarczyć do Wydziału Organizacji i Administracji.
7. Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty
do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Kupującego.
Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu
przetargowym.
8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.:
33 8131515, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie od dnia 03.07.2017r.
w godz. od 800 do 1200, po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: 33 8131515.
10. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferta powinna zawierać:
a. dane oferenta - imię, nazwisko PESEL, (oraz nr NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę firmy);
b. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli;
c. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie);
d. potwierdzenie wpłaty wadium;
e. w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności
majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie
zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub
pisemne oświadczenia o rozdzielczości majątkowej;
f. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do CEIDG;
g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu
oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
h. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń. Wymaga się aby oferent dołączył do oferty warunki Przetargu podpisane
przez niego;
i. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisemne
oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT;
j. informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;
k. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości.
11. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2016 poz. 1061 z późn.
zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych
ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki
wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą 'za zgodność
z oryginałem' i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
13. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga
zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno
być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta
i opatrzone napisem 'ZMIANA' lub 'WYCOFANIE'.
15. Wyłączeni z przetargu – jako oferenci są:
a. członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki, osoby, którym powierzono
wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu/postępowania w trybie ofertowym,
b. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w pkt. 1
i 2,
c. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
ich udział w przetargu/postępowaniu w trybie ofertowym może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego,
d. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach oraz
zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego
przetargiem/postępowaniem w trybie ofertowym,
16. Otwarcie ofert odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a, w siedzibie TAURON
Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku A – sala nr 331A w dniu
01.08.2017r. o godz. 930 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.
17. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.
18. Komisja Przetargowa może wezwać oferentów do uzupełnienia lub poprawienia złożonych
dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.
19. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa
kontynuuje sprzedaż w formie przetargu ustnego albo w Postępowaniu w trybie ofertowym,
informując oferentów o jej terminie i miejscu.
20. Postąpienie w licytacji wynosi 99,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
00/100).
21. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.
22. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który
wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy.
23. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą cenę nabycia
nieruchomości.
24. Pozostałą część wylicytowanej ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT należy
wpłacić na konto: PKO BP 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720.
25. Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty opłat notarialnych i sądowych oraz zobowiązany
jest do zapłacenia podatku (PCC lub VAT – jeśli tak stanowią przepisy prawa).
26. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, na rachunek bankowy sprzedającego,
nie później, niż na dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu
notarialnego.
27. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie
w całości lub w części bez podania przyczyny.
28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania
wpłaconego przez oferenta wadium lub domagania się zawarcia umowy, gdy ten pomimo
powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie
wpłaci ceny nabycia przed wyznaczonym terminem.
29. Komisja odrzuca oferty:
a. nieodpowiadające warunkom przetargu w szczególności co do ceny, niezawierające
ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji,
b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji,
c. złożone bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta
uzupełnione w wyznaczonym terminie,
d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia
w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
30. Oferentom z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne
roszczenie finansowe lub prawne.
 

Numer ogłoszenia: 154, ostatnia aktualizacja: 01/08/2017 17:46, wyświetleń: 479

Ogłoszeniodawca

Małgorzata Kraus

338- pokaż numer

Podobne ogłoszenia

128 618 (54 zł/m2)

  • Działka 2 387 m2
  • bielsko-biała

50 400 (28 zł/m2)

  • Działka 1 795 m2
  • bielsko-biała

780 000 (188 zł/m2)

  • Działka 4 139 m2
  • bytom

1 200 000 (250 zł/m2)

  • Działka 4 800 m2
  • częstochowa
ulubione
Obrys