Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/domains/gdziedom.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 161
Warunki Techniczne ocieplania budynków - GdzieDOM.pl

Warunki Techniczne ocieplania budynków

Inwestorzy i osoby prywatne, które rozpoczęły budowę domu w tym roku, muszą przestrzegać nowych wytycznych w zakresie ocieplania budynków. Od początku 2017 r. zgodnie z wymogami UE zaostrzone zostały wymagania dot. współczynnika przenikania ciepła dla przegród.

 

Budownictwo ekologiczne w UE

Ustalone w 2014 r. przepisy, mają na celu poprawić efektywność energetyczną budynków, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na ograniczenie kosztów ogrzewania budynków, a także na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wprowadzone w 2014 r. przewidują wdrażanie zmian, aż do 2021 r., aby stopniowo osiągać większą energooszczędność budownictwa.

 

Najbogatsze kraje UE od wielu lat prowadzą aktywną politykę na rzecz budownictwa zeroenergetycznego zwanego także budownictwem pasywnym. Budownictwo to odznacza się wykorzystaniem w maksymalnym stopniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ponadto rekomenduje się stosowanie drzwi, okien oraz przegród zewnętrznych, które odznaczają się niskim wskaźnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Dzięki temu domy zeroenergetyczne są niemal samowystarczalne pod względem energetycznym, a tym samym są nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne.

 

Nowe Warunki Techniczne w zakresie ocieplania

Wprowadzone w Polsce zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskiego budownictwa do wytycznych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 2010 r., w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

 

Najważniejsze zmiany, które weszły w życie po 1 stycznia 2017 r. polegały na obniżeniu wartości współczynnika Umax , który definiuje jak wiele ciepła może przedostać się na zewnątrz. Obowiązująca wcześniej wartość współczynnika umożliwiała wykorzystanie materiałów budowlanych, które generowały dużą utratę ciepła.

 

Warunki Techniczne w projekcie nowego domu

Wprowadzone zmiany szczególnie powinny zainteresować osoby, które rozpoczęły budowę domu  po 1 stycznia 2017 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest teraz uzależnione także od przestrzegania nowej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, okien i drzwi.

 

Należy jednak pamiętać, że wprowadzone parametry wskazują na minimalną, graniczną wartość, która musi być uwzględniona w projekcie domu. Jeżeli chcemy zadbać o nasze środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając sobie niższe koszty ogrzewania i większy komfort mieszkania, możemy zastosować lepsze parametry, które w większym stopniu przełożą się na energooszczędność budynku.

 

Podstawa prawna zmian Warunków Technicznych

Nowe przepisy weszły w życie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., które określa nowe warunki techniczne związane z przestrzeganiem wytycznych w sprawie energooszczędności budynków i ich usytuowania. W miejsce powyższego rozporządzenia wprowadzono rozporządzenie zmieniające z dnia 5.07.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Energooszczędność polskich budynków

Wchodzące w życie zmiany miały na celu zwiększenie energooszczędności polskich budynków, a tym samym także zmniejszenia kosztów ich utrzymania. Ze względu na panujący w Polsce klimat, odpowiednia warstwa izolacyjna budynku mieszkalnego powinna być koniecznością. Zgodnie z danymi GUS ok 70% budynków w Polsce to obiekty, mające ponad 30 lat. Starsze technologie budownictwa charakteryzują się wysoką energochłonnością, co przekłada się zarówno na wysokie koszty ogrzewania, jak i na większą ochronę środowiska. Warto również podkreślić, że koszty termoizolacji budynku bardzo szybko zwrócą się, dzięki niższym kosztom ogrzewania budynku. Nie bez znaczenia pozostaje także ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło:  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

 

ulubione
Obrys